لیست پخش سلام فرمانده (به زبان‌های مختلف)
دانلود تمام صوت‌ ها
1621 مشاهده
7 نظر

سلام فرمانده (عراقی _ ترکمان)
سلام فرمانده (عراقی _ ترکمان)
دانلود این صوت
سلام فرمانده (عراقی)
سلام فرمانده (عراقی)
دانلود این صوت
سلام فرمانده (عراقی)
سلام فرمانده (عراقی)
دانلود این صوت
سلام فرمانده (ترکی استانبولی)
سلام فرمانده (ترکی استانبولی)
دانلود این صوت
سلام فرمانده (ترکی آذربایجانی)
سلام فرمانده (ترکی آذربایجانی)
دانلود این صوت
سلام فرمانده(روسی)
سلام فرمانده(روسی)
دانلود این صوت
سلام فرمانده(انگلیسی)
سلام فرمانده(انگلیسی)
دانلود این صوت
سلام فرمانده (سواحیلی)
سلام فرمانده (سواحیلی)
دانلود این صوت
سلام فرمانده(یمنی)
سلام فرمانده(یمنی)
دانلود این صوت
سلام فرمانده (پشتو)
سلام فرمانده (پشتو)
دانلود این صوت
سلام فرمانده (عربی فصیح)
سلام فرمانده (عربی فصیح)
سلام فرمانده (بحرینی)
سلام فرمانده (بحرینی)
دانلود این صوت
سلام فرمانده (اردو)
سلام فرمانده (اردو)
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به

Loading player...