لیست پخش تلاوت مجلسی قرآن کریم - مجموعه هشتم
5625
0

تلاوت مجلسی قران کریم - مجموعه هشتم

سوره نازعات آیات 26 تا آخر سوره عبس آیات 1 تا 23
سوره نازعات آیات 26 تا آخر سوره عبس آیات 1 تا 23
سوره فتح آیه 27
سوره فتح آیه 27
سوره حج آیات 14 تا 17
سوره حج آیات 14 تا 17
سوره آل عمران آیات 26 تا 38
سوره آل عمران آیات 26 تا 38
سوره ابراهیم آیات 31 تا 41
سوره ابراهیم آیات 31 تا 41
سوره نوح آیات 15 تا آخر سوره تکویر انفطار بلد
سوره نوح آیات 15 تا آخر سوره تکویر انفطار بلد
سوره عبس آیات 24 تا آخر سوره شمس زلزال کوثر
سوره عبس آیات 24 تا آخر سوره شمس زلزال کوثر
سوره قاف آیات 31 تا آخر سوره قریش
سوره قاف آیات 31 تا آخر سوره قریش
سوره حمد سوره بقره آیات 1 تا 5 و 286
سوره حمد سوره بقره آیات 1 تا 5 و 286
سوره فرقان آیات 58 تا آخر
سوره فرقان آیات 58 تا آخر
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به

Loading player...