شکن در شکن - محمود کریمی

36 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : شکن در شکن

شکن در شکن شده یاس گیسوی من، یاسمن به تفسیر نور منم شمع؛ نه! ماه این انجمن شبیه علی به جز‌ء رزم، استاد فنّ و سخن

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به