نماهنگ جان دلم - محمد رضا نوشه ور

782 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : نماهنگ جان دلم

جان دلم همه جا حرف مهربونیته جان دلم خورشید من که پیشونیته پر مخاطب ترین نوشته عالم کتاب آسمونیته جان دلم خاتم و دُر و نگینی سر و سرمایه دینی به چه اسم دلنشینی تو محمد امینی بت و بت خانه شکستی و به محراب نشستی تو به فکر همه هستی تو آزاده ترینی صلواتت مثل آب رو آتیشه کسی که بشناسه تو رو عاشق میشه یا رسول الله یا محمد یا نبی الله یا محمد جان دلم همه جا حرف مهربونیته جان دلم خورشید من که پیشونیته پر مخاطب ترین نوشته عالم کتاب آسمونیته عرب و کرد و بلوچ و گلیک و ترک و لرستان فارس های کل ایران همه پابند تو هستیم به رسالت به نبوت که اگر عشق و محبت شده سر لوحه امت پی لبخند تو هستیم همه ما اهل وطن سلمانت همه فدایی باطن قرآنت صلواتت مثل آب رو آتیشه کسی که بشناسه تو رو عاشق میشه یا رسول الله یا محمد یا نبی الله یا محمد

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به