تمام دنیای من یاحسن یاحسین - امیر حسینی

27 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : تمام دنیای من یاحسن یاحسین

تمام دنیای من یاحسن یاحسین قوت دستای من یاحسن یاحسین میسوزونه خشم من ریشه دشمن و ذکر رجز های من یاحسن یاحسین حسن بابام حسین آقام کسی اگر زهره اش وداره بیاد که تیغ من چشمه ای از خون میخواد شیر نر یل جملم ماه حرم قاسمم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به