چگونگی فعلیت یافتن باور های دینی - استاد طاهر زاده

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : چگونگی فعلیت یافتن باور های دینی

چگونگی فعلیت یافتن باور های دینی فضای موثرشدن کثرت عبادات

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به