تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک - حنیف طاهری

20 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک باور مکن که دست ز دامن بدارمت من گدا تمنای وصل او مگر بخوام ببینم جمال منظر دوست اگر چه دوسه به کاهی نمیخرد ما را به عالمی ندهیم مویی از سر دوست

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به