ای شده در باور تو مرگ اهلی من عسل - مهدی رسولی

27 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : ای شده در باور تو مرگ اهلی من عسل

ای شده در باور تو مرگ اهلی من عسل قاسمم ای قاسمم سوی میدان می روی حی علی خیر العمل قاسمم ای قاسمم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به