مَن طَلَبَنی وَجَدَنی مَن وَجَدَنی عَرَفَنی - محسن عرب خالقی

برچسب ها
متن قطعه : مَن طَلَبَنی وَجَدَنی مَن وَجَدَنی عَرَفَنی

مَن طَلَبَنی وَجَدَنی مَن وَجَدَنی عَرَفَنی مَن عَرَفَنی عَشقَنی مَن عَشقَنی قتلنی من قَتَلَنی قَتَلتَهُ مَن قَتَلتَهُ فَعَلی دِیَتَهُ انا دِیَتَهُ الحسین منی که خدای حسینم خودم خون بهای حسینم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به