اللهم أحيني حياة اهل بيت - محسن عرب خالقی

برچسب ها
متن قطعه : اللهم أحيني حياة اهل بيت

اللهم أحيني حياة اهل بيت اللهم لجعلی ممات اهل بیت طوفنی علی ملتم و حشرنی فیز مرتهم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به