اومد تو خونه گریه کنان - سعید حدادیان

برچسب ها
متن قطعه : اومد تو خونه گریه کنان

اومد تو خونه گریه کنان خانم خونه گفت پس چرا بر گردونید نون و خرما ها رو مگه نگفتی اسیر اومده گفت خانم اینا فرق میکنن سر سلسله این قافله بانویی مخدره عظیمه بود گفت صدقه برای این خانواده حرامه

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به