خیل ملک خادمین حضرت سلطان رضاست - جواد مقدم

29 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : خیل ملک خادمین حضرت سلطان رضاست

خیل ملک خادمین حضرت سلطان رضاست شمس و قمر بنده ی شاه خراسان رضاست دلخوشی ما شده شوق طواف حرم کعبه و مِیخانه و حج فقیران رضاست ای روح و ریحانم یا رضا ای جان و جانانم یا رضا معتکف گنبد زرد طلائیم و بس سمت حرم مایلیم قبله ی جانان رضاست پهنه ی دنیا شده سیطره ی درد و غم در دل این دایره نقطه ی درمان رضاست ای درد و درمانم یا رضا ای سرو و سروانم یا رضا با کرمش پُر شده دست نیاز جهان کم نشود سایه اش لطف فراوان رضاست در گذر از روزگار مضطر و آشفته ایم علت آرامش قلب پریشان رضاست عشق بی پایانم یا رضا جلوه ی ایمانم یا رضا

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به