ماه ملک منظر باخ قدرت صورت گر باخ - محمود کریمی

88 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : ماه ملک منظر باخ قدرت صورت گر باخ

ماه ملک منظر باخ قدرت صورت گر باخ چهره پیغمبر باخ اکبر باخ گویده فقط ماه بدور اکبر باخ یرده فقط شاه بدور اکبر باخ حق دسون راه بدور اکبر باخ سیر الی الله بدور اکبر باخ سر فدیناه بدور اکبر باخ بنده درگاه بدور اکبر باخ ساق ید الله بدور اکبر باخ الره باخ اکبر باخ ماه ملک منظر باخ قدرت صورت گر باخ چهره پیغمبر باخ اکبر باخ

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به