معدن علم و ادب عابد ممتاز علی - سلیم موذن زاده

706 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : معدن علم و ادب عابد ممتاز علی

معدن علم و ادب عابد ممتاز علی

رتبه ده جان جهان عشقی ده جانباز علی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به