جلوه می بارد از جمال علی

برچسب ها
متن قطعه : جلوه می بارد از جمال علی

حسن حیدرزاده : جلوه می بارد از جمال علی - جذبه می جوشد از جلال علی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به