نه هراس از هیاهو - امیر حسینی

157 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : نه هراس از هیاهو

نه هراس از هیاهو نه هراس از عدویی چه غمی که رشته عمر برسد به تار مویی سر خم به می سلامت شکند اگر سبویی مبارز میطلبی بسم الله که ما دوتا شمشیر زینبیم بسم الله که ما دوتا با اصل و نصبیم بسم الله که ما دوتا از نسل بوتراب شاه عربیم بسم الله

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به