هفت آسمونا شاهد صدای حیدریمونه - امیر کرمانشاهی

متن قطعه : هفت آسمونا شاهد صدای حیدریمونه

هفت آسمونا شاهد صدای حیدریمونه مثل مدینه این حرم خانه ی مادریمونه اانا سائلکم ای ملیکه قم نا سائلکم ای ملیکه قم گناه تو پرونده ما با یک نگاهت میشه پاک یک عالمه عالمه که توی حرمت شده خاک توی مسیر عاشقی مرجع تقلید منی تو بهترین نمونه ی امام رضایی شدنی اانا سائلکم ای ملیکه قم نا سائلکم ای ملیکه قم

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به