گرفته بوی بقیع عزای امشب ما - مجید بنی فاطمه

متن قطعه : گرفته بوی بقیع عزای امشب ما

گرفته بوی بقیع عزای امشب ما نداره سنگ مزار رییس مذهب ما نه یه ضریحی نه سایه بونی نه یه چراغی نه روضه خونی عزا گرفته هر دل عاشق برات بمیرم امام صادق برات بمیرم امام صادق نفس نفس میزنه رمق نداره تنت یه پیرمرد و چرا تو کوچه میکشنش

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به