غصه اش که یکی دو تا نیست

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

غصه اش که یکی دو تا نیست غذبت از حسن جدا نیست خیلی خیلی غریب هیچکی شبیه مجتبی نیست وای بی یار و بی حبیبی وای تو خونت هم غریبی نشده خنده رو لبات بیاد مگه میشه کسی تو رو نخواد الهی من فدات بشم حسن آقا دوست دارم خیلی زیاد

قطعاتمرتبط

مشاهده همه