روضه حضرت علی اصغر (ع)

مهدی حسینی

سال 1400

متن قطعه:

روضه حضرت علی اصغر (ع) بین میدون رنگ رخ بابات پرید وقتی که سرت رو تیر کشید

قطعاتمرتبط

مشاهده همه