انگار رجز می خونه تو خیبر

مهدی حسینی

سال 1400

متن قطعه:

انگار رجز می خونه تو خیبر افتاده لرز به دل لشکر جانم به غیرت ابالفضلیش برگرشت به نوجونی حیدر ایوالله عجب شور عجب اراده ای ایوالله عجب رزم فوق العاده ای ای جان ای جان ای جان ای جان خشم ابروش تیغ بران به نوجوون حرم ما شاء الله به چهلوون حرم ما شاء الله

قطعاتمرتبط

مشاهده همه