غصه نخور یار تا پسر حسن هست

غصه نخور یار تا پسر حسن هست

امیر حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

غصه نخور یار تا پسر حسن هست پهلوون جنگای تن به تن هست هیچی نباید جلوم و بگیره زره اگه پیدا نشد کفن هست هر کاری لازم بگو میکنم یه صبح تا شب عمو عمو میکنم عمو اگه بازم نذاری برم وصیت بابام و رو میکنم