روضه های ما همه لطف امام مجتبی است

روضه های ما همه لطف امام مجتبی است

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

روضه های ما همه لطف امام مجتبی است شکر هر شب میروم در زیر ایوان حسن پیش زهرا آبروداری کنیم و اوریم هی گلاب و دسته گل یاد یتیمان حسن من برایت پدرم پس تو برایم پسری چه مبارک پسری ئ چه مبارک پدری