بلند مرتبه شاهی از صدر زین افتاد

بلند مرتبه شاهی از صدر زین افتاد

امیر حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

بلند مرتبه شاهی از صدر زین افتاد تا بر زمین افتاد از خیمه زد به میدان ابن الحسن رجزخوان مرثیه شد حماسی با رزم این نوجوان وارث شمشیر به دل لشکر زد بی سپر به لشکر زد به چه تیغ برانی چه میدانی لا افارق عمی به لب داره میره با غضب داره میره للعجب چه طوفانی چه جولانی