تو ببینی ام مرا بس

مهدی حسینی

سال 1400

متن قطعه:

تو ببینی ام مرا بس حسین جان تو ببینی ام مرا بس اگر عالمین نبیند رسد آدمی به جایی که به جز حسین نبیند به کتاب عشق دیدم همه خط به خط تو باشی رسد آدمی به جایی که غمش فقط تو باشد حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای

قطعاتمرتبط

مشاهده همه