زیر علمت امن ترین

مهدی حسینی

سال 1400

متن قطعه:

زیر علمت امن ترین جای جهان است چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است تا سر ما بر سر شانه توست هر نفس ما به شکرانه توست هر خبری هست در خانه توست عزیزالله عزیزالله ...

قطعاتمرتبط

مشاهده همه