عاشقانت میفروشند عیش را غم میخرند

امیر حسینی

سال 1400

متن قطعه:

عاشقانت میفروشند عیش را غم میخرند دل به پای روضه میریزند ماتم میخرند باز هم شیر حلال مادران تاثیر کرد بچه ها دارند از بازار پرچم میخرند یک طرف بیشتر از ماه ها ماه محرم میخرند