تا که با نیزه گرفتن پدرجان مرا واویلا

رضا هلالی

سال 1400

متن قطعه:

تا که با نیزه گرفتن پدرجان مرا واویلا بی تو هر بار گرفتن پدر جان مرا واویلا این چنین آمدیو با عجل هل شده ام حتم کن حال مرا حالت حیران مرا

قطعاتمرتبط

مشاهده همه