ساقی اگر نداری جامو پیاله کافی

رضا هلالی

سال 1400

متن قطعه:

ساقی اگر نداری جامو پیاله کافی از کاسه سر ما بشکن برای باده در حلقه خمارو پیری به ذوق می گفت پای بساط این می در وحله جوانیست ما زندگان باده از مرگ و در هراسیم زیرا در شراب باده اکسیر جاودانه است

قطعاتمرتبط

مشاهده همه