گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما سر گیرد و برون رود از کربلای ما نا داده تن به خواری و نا کرده ترک سر نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما تا دست و رو نشست به خون می نیافت کس راه طواف بر حرم کربلای ماست همراز بزم ما نبود طالبان جاه بیگانه باید از دو جهان آشنای ما

قطعاتمرتبط

مشاهده همه