دلا که داغ حسین و یار غم حسن است

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

ملاک داغ حسین و عیار غم حسن است حسن شبیه حین و حسین هم حسن است حسین گفت اخی خیر منی و دیدم تمام عمر جلوتر به یک قدم حسن است همیشه او به گدا کمتر از حسن میداد که خلق ثبت کند صاحب کرم حسن است کریمی حسن است اینکه مرثیه گفتند در اصل بانی شعر محتشم حسن است

قطعاتمرتبط

مشاهده همه