بابا بریم خونه از کنج ویرونه

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

بابا بریم خونه از کنج ویرونه بابا مثل دلم موهام پریشون واویلتا واویلتا واویلتا بابا

قطعاتمرتبط

مشاهده همه