این ظرف کوثر با تکان میپاشد از هم

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

این ظرف کوثر با تکان میپاشد از هم نازش نکن این پیکر افتاده ام را از خاک ها بر لاله گوشم کشیدم شاید نبینی زیور افتاده ام را در کوچه وقتی با لگد خوردم به دیوار دیدم در آنجا مادر افتاده ام را

قطعاتمرتبط

مشاهده همه