هوا مو داشته باش فایل خراب

هوا مو داشته باش فایل خراب

مهدی اکبری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

هوا مو داشته باش حال و اوضاع دلم بدجوری داغون حسین هوامو داشته باش شدم از حسرت دوری تو دیونه حسین دیگه آدم میشم آقا قول مردونه حسین رویای سنگین شب هامی تسکین این قلب شیدامی خوشبختم از این که آقامی آقامی بهترین نجوامی