چادرت را بتکان روزی ما را بفرست

چادرت را بتکان روزی ما را بفرست

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

چادرت را بتکان روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادر توست ای مادر ای مادر ای مادر من از خاک پای تو سر بر ندارم مگر لحظه ای که در سر ندارم ای مادر مای مادر ای مادر