چرا آروم نداری ای جون مادر

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

چرا آروم نداری ای جون مادر نبینم گریه کار چشم تو باشه برو شش ماهه سرباز رشیدم برو مادر حدا همراهت باشه

قطعاتمرتبط

مشاهده همه