دلم رو نشون کردی نشوندی تو این کشتی

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

دلم رو نشون کردی نشوندی تو این کشتی داری می بری تا که بدی با حدا اشتی تو اومدی توقلبم عوض کنی دنیامو کجا که میدونم گرفتی دستامو

قطعاتمرتبط

مشاهده همه