آروم آروم میسوزونی با گریه هات بقیه رو

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

آروم آروم میسوزونی باگریه هات بقیه رو وقتی باهق هق میخونی زیارت ناحیه رو وقتی که یادت میاد من الجسوم العاریات من الدماء السائلات از لب تشنه توی آغوش فرات حق داری که هق هق بکنی حق داری اگه دق بکنی

قطعاتمرتبط

مشاهده همه