اگه امروز عاشقانه سوی یاریم

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

اگه امروز عاشقانه سوی یاریم اگه امروز سر بلندسوی یاریم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه