حسین تشنه است اما بنده ی آب نیست

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

حسین تشنه است اما بنده ی آب نیست حسین تشنه استاما خیره به سراب نست

قطعاتمرتبط

مشاهده همه