رفتی به خیمه بی تابی سرزد

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

رفتی به خیمه بی تابی سرزد رفتی از قلبم ارامش پر زد

قطعاتمرتبط

مشاهده همه