دم آخر چقدر تنها بود

دم آخر چقدر تنها بود

حسین سیب سرخی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

دم آخر چقدر تنها بود ویلی یاحسین ویلی نگرا خیمه زن ها بود ویلی یاحسین ویلی سمت گودال حجوم آوردن ویلی یاحسین ویلی سر پیراهنشم دعوا بود ویلی یاحسین ویلی