امشب حرم آل علی آب ندارد

امشب حرم آل علی آب ندارد

حسین سیب سرخی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

امشب حرم آل علی آب ندارد رسان آبی به طفلان طفلان حسین ابن علی خواب ندارند رسان آبی به طفلان