در دل بی خبران جز غم عالم غم نیست

در دل بی خبران جز غم عالم غم نیست

حسین سیب سرخی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

در دل بی خبران جز غم عالم غم نیست در غم عشق تو ما را خبر از عالم نیست خاک آدم که سرشتند پر از عشق تو بود هر که خاک ره عشق تو نشد آدم نیست گر طبیبان ز پی داغ تو مرهم سازند بگذاری اینکه آن داغ کم از مرهم نیست یاحسین و یاحسین و یاحسین و یاحسین