به سمت گودال از خیمه دویدم من

به سمت گودال از خیمه دویدم من

امیر حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

به سمت گودال از خیمه دویدم من شمر جلوتر بود دیر رسیدم من سر تو دعوا بود ناله کشیدم من سر تو رو بردن دیر رسیدم من اگر کشتن چرا آبت ندادند کفن بر جسم صد چاکت ندادند