سلانه سلانه میاد تو میدون

سلانه سلانه میاد تو میدون

امیر برومند

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

سلانه سلانه میاد تو میدون از نگاهش ازرق میشه هراسون کشیده میشه بر زمین حضرت عسل خاک قدم هاش می کنه زمین رو بغل میاد تو میدون طنازی می کنه بابا جنگ نمی کنه بازی می کنه یا دیویست و یک جان بستان قاسم قاسم نور یم یزل