تشنه رفتن برا تو مرثیه خوندن برا من

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

تشنه رفتن برا تو مرثیه خوندن برا من برنگشتن برا تو تو خیمه موندن برا من پر پرواز برا تو پرای بسته برا من خسته رفتن برا تو اینهمه خسته برا من غم امت برا تو حفظ امامت برا من دست بیعت برا تو خط ولایت برا من دخترامون برا تو اینهمه اختار برا من پسرامون برا تو اینهمه دختر برا من غم زینب برا تو تموم غم ها برا من علی اکبر برا تو ناله لیلا برا من

قطعاتمرتبط

مشاهده همه