فدای پیرهن خونیت حسین جان

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

فدای پیرهن خونیت حسین جان فدای زخم پیشونیت حسین جان پریشونم ولی آشفته حالی به قربون پریشونیت حسین جان نه تنها قلب ما میسوزه امشب تمام خیمه ها میسوزه امشب تمام آرزوهای تو قلبم با موی دخترا میسوزه امشب

قطعاتمرتبط

مشاهده همه