امشبی را شه دین در حرمش مهمان است

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است مکن ای صبح طلوع عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است مکن ای صبح طلوع

قطعاتمرتبط

مشاهده همه