گریه میکنم حرم

مهدی رسولی

سال 1400

متن قطعه:

گریه میکنم حرم ناله میزنم حسین داره روضه میخونه شاه بی کفن حسین یا دهر اف لک من خلیل زینب فردا میگه وا قتیل یا دهر اف لک من خلیل گودال از خون میشه رود نیلناله میزنم حسین داره روضه میخونه شاه بی کفن حسین یا دهر اف لک من خلیل زینب فردا میگه وا قتیل یا دهر اف لک من خلیل گودال از خون میشه رود نیل

قطعاتمرتبط

مشاهده همه